Blog

Nejen o facility managementu, bezpečnosti práce a požární ochraně….

Správná funkčnost únikových cest v budovách

Zajištění funkčnosti únikových cest v budovách je klíčovým aspektem požární bezpečnosti, který má zásadní vliv na ochranu životů a majetku v případě požáru. Správně navržené a udržované únikové cesty umožňují bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku z hořícího nebo požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných bezpečných prostor. Pojďme se podívat na hlavní […]


Legislativní rámec při bezpečnosti provozu strojních zařízení

Aktuální výzvy v bezpečnosti strojních zařízení Jednou z nejpalčivějších výzev v oblasti bezpečnosti strojních zařízení je alarmující nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a jejich rostoucí fluktuace. Tento trend je zvlášť znepokojivý v situacích, kdy stroje, které dříve obsluhovali kvalifikovaní odborníci, nyní ovládají zaměstnanci bez technického vzdělání, kteří jsou navíc pouze „proškoleni“. Kromě toho je častým problémem absence […]


Povinná dokumentace z pohledu „nového“ Stavebního zákona č.283/2021 Sb.

V současné době je zajištění bezpečnosti budov a zařízení nejen morální povinností vlastníků, ale také zákonem danou nutností. Jedním z klíčových aspektů pro zajištění bezpečnosti provozu a požadavků vyplývajících z požární ochrany je nezbytné vedení a uchovávání povinné dokumentace. Zákon č. 283/2021 Sb. „Nový“ Stavební zákon, který nabude plné účinnosti k 1.7.2024, stanovuje, že vlastníci […]


Legislativní změny pro správce budov a zařízení o kterých by měli vědět…

V dynamicky se měnícím světě Správy budov a Facility managementu hraje legislativa klíčovou roli. Zajišťuje, že budovy nejen splňují nejnovější bezpečnostní a environmentální standardy, ale také že jsou efektivně a udržitelně spravovány. Současné změny ve Stavebním zákoně přinášejí nové výzvy i příležitosti. V tomto článku bych se rád zmínil o několika vybraných změnách a  nabízím […]


Proč je v organizacích často brána oblast BOZP a PO za „nechtěné dítě“ a jak to lze za pomocí „starých“ zkušeností a nových metod, jako „AI“ změnit?

Přístup k plnění povinností v BOZP a PO je o úrovni kultury v organizaci a je to kombinace přístupu filozofického a pragmatického, tzn. je to o míře morálky a míře riziku podnikání…každý podnikatel si musí ujasnit dvě věci: 1️⃣Bude na plnění povinností BOZP a PO klást malý důraz a nebude do této oblasti „investovat“, ale […]


Nejčastější nedostatky, chyby, omyly v bezpečném provozu a údržbě vyhrazených technických zařízení…

V minulém týdnu se konala Konference Česká společnost pro údržbu na Zámku Liblice a měl jsem tu čest tam jako člen ČSPÚ vystoupit se svou prezentací na téma Bezpečný provoz a údržba technických zařízení a nejčastější nedostatky, chyby, mýty a omyly… Ukázku se své prezentace sdílím v přiloženém dokumentu.


Provoz, údržba, opravy, montáže strojů a technických zařízení…

V rámci změny legislativy při provozu Vyhrazených technických zařízení poskytujeme odborné služby formou poradenského projektu „Bezpečný provoz a údržba technických zařízení v souladu s platnou legislativou BOZP a VTZ“, který se skládá z: Úvodní jednodenní školící seminář BOZP na téma nové legislativy ve formě Zákona 250/2021 Sb. o BOZP v souvislosti s provozem VTZ pro zaměstnance údržby, facility managementu, […]


Osoba odpovědná za provoz VTZ a její pověření…

Jak je to s povinností provozovatele VTZ pověřit Osobu odpovědnou za provoz VTZ? Ve své podstatě nejde o nic až tak revolučního a nového jak by se mohlo zdát. Osobu odpovědnou zmiňuje už NV č.101/2005 Sb. ve které je povinnost zaměstnavatele pověřit osobu opovědnou… V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů […]


Podcast na téma Facility management, BOZP, digitalizace a další…


Praktický průvodce analýzou rizik při provozu starších strojů a zařízení….

Dnes bych rád napsal o tématu, které je pro mnoho firem stále aktuální – jak postupovat při analýze rizik při provozu starších strojů a zařízení.V dnešní době rychlého technologického pokroku se často soustředíme na zavádění nových technologií a zapomínáme na to, že mnoho podniků nadále spoléhá na starší stroje a zařízení, která jsou nezbytná pro […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás