V rámci změny legislativy při provozu Vyhrazených technických zařízení poskytujeme odborné služby formou poradenského projektu „Bezpečný provoz a údržba technických zařízení v souladu s platnou legislativou BOZP a VTZ“, který se skládá z:

Úvodní jednodenní školící seminář BOZP na téma nové legislativy ve formě Zákona 250/2021 Sb. o BOZP v souvislosti s provozem VTZ pro zaměstnance údržby, facility managementu, správy budov a majetku:

Úvod do platné legislativy BOZP v oblasti údržby, správy budov, majetku a facility managementu

Legislativa VTZ – Zákon č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Prováděcí předpisy k Zákonu č. 250/2021 Sb

  • NV č.190/2022 Sb. o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV č.191/2022 Sb. o VTZ plynových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV č.192/2022 Sb. o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV č.193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV č.194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Dopad na právní odpovědnost PO, PFO a trestně právní odpovědnost statutárních zástupců, managementu a zaměstnanců

Systémové analýzy plnění povinností dle platné legislativy v oblasti BOZP a Vyhrazených technických zařízení v souladu se Zákonem č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů s dopadem na trestně právní odpovědnost PO, PFO, statutárních zástupců a zaměstnanců:

Analýza v souladu s platnou legislativou v oblasti VTZ – Zákon č. 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a prováděcích předpisů s dopadem na vyplývající trestně právní odpovědnost osob

Vypracování písemné zprávy z auditu plnění povinností vyplývající z vedení agendy k Vyhrazeným technickým zařízením s popisem kritických míst, rizik a návrhu opatření k odstranění těchto rizik

Písemné pověření osoby odpovědné za provoz VTZ se zpracováním a přípravou písemných pověření a navazujících vnitřních předpisů dle Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů ve kterých jsou definovány:

a.     Odpovědnosti

b.     Kompetence

c.     Povinnosti

A další navazující služby, které uvádím v příloze.