Zajištění funkčnosti únikových cest v budovách je klíčovým aspektem požární bezpečnosti, který má zásadní vliv na ochranu životů a majetku v případě požáru. Správně navržené a udržované únikové cesty umožňují bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku z hořícího nebo požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných bezpečných prostor. Pojďme se podívat na hlavní zásady a opatření, které je třeba dodržovat pro zajištění jejich funkčnosti.

Právní předpisy pro únikové cesty

Povinnost udržovat funkční, volné a průchozí únikové nám ukládá:

 • Nařízení vlády č.101/2005 Sb. v Příloze čl.2.3.
 • Požární zákon č.133/1985 Sb. v §5 a podle tohoto zákona může být také uložena pokuta za přestupek ve výši až 500.tis Kč, pokud právnická osoba, nebo podnikající FO neudržuje únikové cesty volné, volný přístup k únikovým východům atd.
 • Vyhláška o požární prevenci č.246/2001 Sb. v §11

Základní požadavky na únikové cesty

Únikové cesty musí být navrženy a realizovány tak, aby umožnily rychlou a bezpečnou evakuaci všech osob nacházejících se v budově na volné prostranství, shromaždiště, popř. umožňuje přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Za volné prostranství se považuje prostranství mimo požárem postižený objekt, umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Za volné prostranství se považují také jiné, požárem neohrožené prostory, ze kterých je možný volný a bezpečný pohyb osob ve směru od požárem napadeného objektu.

Splnění těchto požadavků se prokazuje projektovým řešením – Požárně bezpečnostním řešením stavby, které zahrnuje:

 • Stanovení počtu evakuovaných osob
 • Odpovídající kapacitu, množství, typ a vybavení únikových cest

Normy požární bezpečnosti

Projektování a realizace únikových cest nebytových staveb se řídí kmenovými normami požární bezpečnosti staveb:

 • ČSN 73 0802 ed2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 ed2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Tyto normy stanovují druhy únikových cest, jejich dimenzování a vybavení, a zajišťují, že únikové cesty poskytují potřebnou ochranu osobám unikajícím před požárem.

Druhy únikových cest

Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují na:

 1. Nechráněné únikové cesty – Trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.
 2. Částečně chráněné únikové cesty – Volné komunikace nebo prostory v požárně bezpečných úsecích bez požárního rizika.
 3. Chráněné únikové cesty – Komunikační prostory chráněné proti účinkům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám apod.).

Stavební provedení chráněných únikových cest

Chráněné únikové cesty musí být provedeny z nehořlavých konstrukcí typu DP1. Požární uzávěry otvorů musí bránit šíření požáru a být vybaveny funkčním samozavíracím zařízením.

V chráněných únikových cestách nesmí být umístěny žádné hořlavé materiály ani technické rozvody, pokud nejsou splněny specifické podmínky.

Nefunkční samozavírač
Požární dveře zajištěné dřevěným klínkem

Větrání únikových cest

Větrání únikových cest může být přirozené nebo umělé:

 • Přirozené větrání – Zajišťováno otevíratelnými otvory v každém podlaží nebo větracím otvorem v nejvyšším místě chráněné únikové cesty a otvorem pro přívod vzduchu nebo větracími průduchy, případně jejich kombinací.
 • Umělé větrání – Navrženo tak, aby automaticky zajišťovalo stanovenou výměnu vzduchu nebo udržovalo přetlak. Rozlišujeme přetlakové, nebo podtlakové. Nucené větrání zajišťuje ventilátor.
Nedostatečné odvětrání CHÚC

Dveře na únikových cestách

Dveře pro evakuaci osob musí:

 • Umožňovat snadný a rychlý průchod, aby nedošlo k zablokování osob, zachycení oděvu, zakopnutí o překážky, práh apod.
 • Být konstruovány s ohledem na charakter provozu objektu a fyzické a mentální schopnosti evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna plynulá evakuace, provozuschopnost i nezbytná bezpečnost.
 • Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musejí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Je-li k dispozici více únikových cest, mohou být dveře, jimiž procházejí tyto cesty, i kývavé nebo vodorovně posuvné. Pokud se dveří používá pro únik v obou směrech, doporučuje se, aby směr otevírání byl souhlasný se směrem úniku většího počtu unikajících osob.
 • Dveře na volné prostranství musí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech; pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob, mohou mít směr otáčení křídel i opačný (např. bytový dům).
 • Dveřní křídla, která jsou během provozu zajištěna a která jsou započítána do šířky únikové cesty, musí mít na straně ve směru úniku panikové kování (např. pákový uzávěr s rukojetí ve výši  900 mm až 1 200 mm nad podlahou otevíraný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku či jiný uzavírací mechanismus umožňující snadné a rychlé otevření křídla).

Specifické normy požární bezpečnosti

Pro některé typy budov platí specifické požadavky:

 • Budovy pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení a shromažďovací prostory – Mají přísnější požadavky na únikové cesty z důvodu charakteristické nebezpečnosti z hlediska evakuace osob.
 • Stávající stavební objekty – Mohou mít určité odchylky, které zmírňují požadavky kmenových norem požární bezpečnosti.

Náhradní únikové možnosti

Kromě standardních únikových cest mohou být v některých případech zajištěny i náhradní únikové možnosti, jako jsou únikové a požární žebříky nebo skluzné tyče. Tyto možnosti se však zpravidla nepovažují za únikové cesty.

Závěr

Správné navržení a pravidelná údržba únikových cest jsou klíčové pro zajištění požární bezpečnosti v budovách. Dodržování stanovených norem a pravidel je nezbytné pro ochranu životů a majetku. Pravidelné kontroly formou preventivních požárních prohlídek a údržba únikových cest mohou významně přispět k bezpečné evakuaci v případě požáru.

V tomto článku jsem Vám chtěl popsat základní přehled klíčových aspektů zajištění funkčnosti únikových cest v budovách. Pro více informací a konkrétní řešení pro váš objekt se obraťte na odborníky v oblasti požární bezpečnosti, kterými jsme i my a zajistíme vše potřebné.