Dokumentace k BOZP a VTZ

Nezbytnou součástí Facility managementu je také oblast BOZP a VTZ (vyhrazeného technického zařízení). V této oblasti disponujeme znalostí potřebné legislativy a procesů, které se vztahují k BOZP a provozu technického zařízení.

Nový zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů…

Dne 1. července 2022 nabyl účinnost nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, který nahradil dosavadní, přes 50 let starý zákon č. 174/1968 Sb.a další navazující vyhlášky (např. Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, atd.)

Zákon přináší pro provozovatele celou řadu novinek:

 • Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace, je to dokumentační závada bránící bezpečnému provozu zařízení
 • Chybějící provozní a průvodní dokumentace k VTZ bude v revizní zprávě uvedena jako závada, kterou provozovatel musí odstranit.
 • Dokumentaci lze nahradit místním provozním předpisem
 • Neprovede-li revizní technik řádně revizi ve stanoveném rozsahu, může přijít o osvědčení revizního technika
 • Provozovatelem VTZ se automaticky stává také nájemce, pokud si v nájemní smlouvě nesjednáte jinak
 • K vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby
 • Odstranění závad z revizí musí být dokladováno a prokazatelně doloženo
 • Nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A VTZ

 1. Úvodní jednodenní školící seminář BOZP na téma nové legislativy ve formě Zákona 250/2021 Sb. o BOZP v souvislosti s provozem VTZ pro zaměstnance údržby, facility managementu, správy budov a majetku:
  1. Úvod do platné legislativy BOZP v oblasti údržby, správy budov, majetku a facility managementu
  2. Legislativa VTZ – Zákon č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
  3. Prováděcí předpisy k Zákonu č. 250/2021 Sb.
   1. NV č.190/2022 Sb. o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   2. NV č.191/2022 Sb. o VTZ plynových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   3. NV č.192/2022 Sb. o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   4. NV č.193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   5. NV č.194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
   6. Dopad na trestně právní odpovědnost PO, PFO, statutárních zástupců, managementu a zaměstnanců 
 1. Systémové analýzy plnění povinností dle platné legislativy v oblasti BOZP a Vyhrazených technických zařízení v souladu se Zákonem č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů s dopadem na trestně právní odpovědnost PO, PFO, statutárních zástupců a zaměstnanců:
  1. Analýza v souladu s platnou legislativou v oblasti VTZ – Zákon č. 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a prováděcích předpisů s dopadem na vyplývající trestně právní odpovědnost osob (obvykle v rozsahu 1-2 MD onsite)
  2. Vypracování písemné zprávy z auditu plnění povinností vyplývající z vedení agendy k Vyhrazeným technickým zařízením s popisem kritických míst, rizik a návrhu opatření k odstranění těchto rizik (obvykle 1-2 MD offsite)
 2. Písemné pověření osoby odpovědné za provoz VTZ se zpracováním a přípravou písemných pověření a navazujících vnitřních předpisů dle Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů ve kterých jsou definovány:
  1. Odpovědnosti
  2. Kompetence
  3. Povinnosti
 3. Školení osob odpovědných za provoz VTZ – zajišťujeme školení osob odpovědných z platných právních o ostatních předpisů BOZP k zajištění bezpečného provozu VTZ dle požadavků NV č. 190-194/Sb. s písemným zápisem o školení a ověřením znalostí.
 4. Audit povinné dokumentace k VTZ, dle bodu 1. a 2. a k dalším TZ a případné vypracování Místních provozních předpisů a další povinné dokumentace BOZP a VTZ.
 5. Zpracování nových, popř. aktualizace stávajících Místních provozních předpisů k VTZ dle platné legislativy.
 6. Workshopy a individuální školení na míru pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance z platné legislativy BOZP a VTZ.
 7. Digitalizace v BOZP a VTZ. Představení možností moderní a efektivní evidence technického zařízení, systémového vedení revizí, kontrol a zkoušek. Nastavení systému správy TZ, budov a majetku v digitální formě CAFM.
 8. Výkon Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v BOZP dle §10 Zákona č.309/2006 Sb. a v Požární ochraně dle §11 odst.1 Zákona č.133/1985 Sb., který obsahuje následující:
  1. Zpracování dokumentace BOZP a PO
  2. Školení zaměstnanců dle platných právních předpisů BOZP a PO, včetně školení vedoucích zaměstnanců
  3. Zpracování analýzy rizik a prevence rizik vyplývající z platných právních předpisů BOZP
  4. Pravidelné prohlídky pracovišť a provozu z pohledu BOZP a PO na dodržování právních předpisů v BOZP a PO
  5. Roční prověrky BOZP
  6. Požární preventivní prohlídky a další povinnosti vyplývající z PO
 9. Zastupování organizace před orgány státní správy a kontrolními orgány z oblasti BOZP a PO

Více k danému tématu si můžete přečíst v mém článku v časopise FM Journal.

Článek 01 ke stažení Článek 02 ke stažení

Jste jako provozovatelé VTZ připraveni na platnost nové legislativy? Pokud vás zajímá odpověď, tak si pro úvod můžete vyplnit níže připravený on-line Dotazník a zjistíte slabá místa.

Dotazník pro provozovatele VTZ
Kontaktujte mě a najdeme řešení v předstihu.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás