Dokumentace k BOZP a VTZ

Nezbytnou součástí Facility managementu je také oblast BOZP a VTZ (vyhrazeného technického zařízení). V této oblasti disponujeme znalostí potřebné legislativy a procesů, které se vztahují k BOZP a provozu technického zařízení.

Nový zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů…

Dne 1. července 2022 nabyl účinnost nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, který nahradil dosavadní, přes 50 let starý zákon č. 174/1968 Sb.a další navazující vyhlášky (např. Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, atd.)

Zákon přináší pro provozovatele celou řadu novinek:

 • Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace, je to dokumentační závada bránící bezpečnému provozu zařízení
 • Chybějící provozní a průvodní dokumentace k VTZ bude v revizní zprávě uvedena jako závada, kterou provozovatel musí odstranit.
 • Dokumentaci lze nahradit místním provozním předpisem
 • Neprovede-li revizní technik řádně revizi ve stanoveném rozsahu, může přijít o osvědčení revizního technika
 • Provozovatelem VTZ se automaticky stává také nájemce, pokud si v nájemní smlouvě nesjednáte jinak
 • K vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby
 • Odstranění závad z revizí musí být dokladováno a prokazatelně doloženo
 • Nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A VTZ

Nabízíme odborné služby v rámci poradenského projektu „Bezpečný provoz a údržba technických zařízení v souladu s platnou legislativou BOZP a VTZ“ ve formě:

 1. Jednodenního školícího semináře pro zaměstnance údržby, facility managementu, správy budov a majetku:
  1. Úvod do platné legislativy BOZP v oblasti údržby, správy budov, majetku a facility managementu
  2. Legislativa VTZ – Zákon č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
  3. Prováděcí předpisy k Zákonu č. 250/2021 Sb.
   1. NV č.190/2022 Sb. o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   2. NV č.191/2022 Sb. o VTZ plynových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   3. NV č.192/2022 Sb. o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   4. NV č.193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   5. NV č.194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 1. Systémové analýzy plnění povinností dle platné legislativy v oblasti BOZP a Vyhrazených technických zařízení v souladu se Zákonem č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů s dopadem na trestně právní odpovědnost PO, PFO, statutárních zástupců a zaměstnanců:
  1. Analýza v souladu s platnou legislativou v oblasti VTZ – Zákon 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a prováděcích předpisů s dopadem na vyplývající trestně právní odpovědnost osob
  2. Vypracování písemné zprávy z auditu plnění povinností vyplývající z vedení agendy k Vyhrazeným technickým zařízením s popisem kritických míst, rizik a návrhu opatření k odstranění těchto rizik
 2. Audit povinné dokumentace k VTZ, dle bodu 1. a 2. a k dalším TZ a případné vypracování Místních provozních předpisů a další povinné dokumentace BOZP a VTZ.
 3. Workshopy a individuální školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance z platné legislativy BOZP a VTZ
 4. Digitalizace v BOZP a VTZ. Představení možností vedení a nastavení systému správy TZ, budov a majetku v digitální formě.
 5. Výkon Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v BOZP dle §10 Zákona č.309/2006 Sb. v PZ včetně vyhotovení dokumentace BOZP a k VTZ.

Na tomto projektu spolupracujeme se společností Česká společnost pro údržbu

Více k danému tématu si můžete přečíst v mém článku v časopise FM Journal.

Článek 01 ke stažení Článek 02 ke stažení

Jste jako provozovatelé VTZ připraveni na platnost nové legislativy? Pokud vás zajímá odpověď, tak si pro úvod můžete vyplnit níže připravený on-line Dotazník a zjistíte slabá místa.

Dotazník pro provozovatele VTZ
Kontaktujte mě a najdeme řešení v předstihu.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás