Dokumentace k BOZP a VTZ

Nezbytnou součástí Facility managementu je také oblast BOZP a VTZ (vyhrazeného technického zařízení). V této oblasti disponujeme znalostí potřebné legislativy a procesů, které se vztahují k BOZP a provozu technického zařízení.

Nový zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů…

Od 1. července 2022 vejde v účinnost nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, který nahrazuje dosavadní, přes 50 let starý zákon č. 174/1968 Sb.a další navazující vyhlášky (např. Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, atd.)

Zákon pro provozovatele přináší celou řadu novinek:

  • Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace, je to dokumentační závada bránící bezpečnému provozu zařízení
  • Chybějící provozní a průvodní dokumentace k VTZ bude v revizní zprávě uvedena jako závada, kterou provozovatel musí odstranit.
  • Dokumentaci lze nahradit místním provozním předpisem
  • Neprovede-li revizní technik řádně revizi ve stanoveném rozsahu, může přijít o osvědčení revizního technika
  • Provozovatelem VTZ se automaticky stává také nájemce, pokud si v nájemní smlouvě nesjednáte jinak
  • K vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby
  • Odstranění závad z revizí musí být dokladováno a prokazatelně doloženo
  • Nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč
TECHNIK BOZP – OSVĚDČENÍ
Kontaktujte mě a najdeme řešení v předstihu.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás