Blog

Nejen o facility managementu, bezpečnosti práce a požární ochraně….

Legislativní rámec při bezpečnosti provozu strojních zařízení

Aktuální výzvy v bezpečnosti strojních zařízení Jednou z nejpalčivějších výzev v oblasti bezpečnosti strojních zařízení je alarmující nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a jejich rostoucí fluktuace. Tento trend je zvlášť znepokojivý v situacích, kdy stroje, které dříve obsluhovali kvalifikovaní odborníci, nyní ovládají zaměstnanci bez technického vzdělání, kteří jsou navíc pouze „proškoleni“. Kromě toho je častým problémem absence […]


Povinná dokumentace z pohledu „nového“ Stavebního zákona č.283/2021 Sb.

V současné době je zajištění bezpečnosti budov a zařízení nejen morální povinností vlastníků, ale také zákonem danou nutností. Jedním z klíčových aspektů pro zajištění bezpečnosti provozu a požadavků vyplývajících z požární ochrany je nezbytné vedení a uchovávání povinné dokumentace. Zákon č. 283/2021 Sb. „Nový“ Stavební zákon, který nabude plné účinnosti k 1.7.2024, stanovuje, že vlastníci […]


Legislativní změny pro správce budov a zařízení o kterých by měli vědět…

V dynamicky se měnícím světě Správy budov a Facility managementu hraje legislativa klíčovou roli. Zajišťuje, že budovy nejen splňují nejnovější bezpečnostní a environmentální standardy, ale také že jsou efektivně a udržitelně spravovány. Současné změny ve Stavebním zákoně přinášejí nové výzvy i příležitosti. V tomto článku bych se rád zmínil o několika vybraných změnách a  nabízím […]


Proč je v organizacích často brána oblast BOZP a PO za „nechtěné dítě“ a jak to lze za pomocí „starých“ zkušeností a nových metod, jako „AI“ změnit?

Přístup k plnění povinností v BOZP a PO je o úrovni kultury v organizaci a je to kombinace přístupu filozofického a pragmatického, tzn. je to o míře morálky a míře riziku podnikání…každý podnikatel si musí ujasnit dvě věci: 1️⃣Bude na plnění povinností BOZP a PO klást malý důraz a nebude do této oblasti „investovat“, ale […]


Nejčastější nedostatky, chyby, omyly v bezpečném provozu a údržbě vyhrazených technických zařízení…

V minulém týdnu se konala Konference Česká společnost pro údržbu na Zámku Liblice a měl jsem tu čest tam jako člen ČSPÚ vystoupit se svou prezentací na téma Bezpečný provoz a údržba technických zařízení a nejčastější nedostatky, chyby, mýty a omyly… Ukázku se své prezentace sdílím v přiloženém dokumentu.


Provoz, údržba, opravy, montáže strojů a technických zařízení…

V rámci změny legislativy při provozu Vyhrazených technických zařízení poskytujeme odborné služby formou poradenského projektu „Bezpečný provoz a údržba technických zařízení v souladu s platnou legislativou BOZP a VTZ“, který se skládá z: Úvodní jednodenní školící seminář BOZP na téma nové legislativy ve formě Zákona 250/2021 Sb. o BOZP v souvislosti s provozem VTZ pro zaměstnance údržby, facility managementu, […]


Osoba odpovědná za provoz VTZ a její pověření…

Jak je to s povinností provozovatele VTZ pověřit Osobu odpovědnou za provoz VTZ? Ve své podstatě nejde o nic až tak revolučního a nového jak by se mohlo zdát. Osobu odpovědnou zmiňuje už NV č.101/2005 Sb. ve které je povinnost zaměstnavatele pověřit osobu opovědnou… V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů […]


Podcast na téma Facility management, BOZP, digitalizace a další…


Praktický průvodce analýzou rizik při provozu starších strojů a zařízení….

Dnes bych rád napsal o tématu, které je pro mnoho firem stále aktuální – jak postupovat při analýze rizik při provozu starších strojů a zařízení.V dnešní době rychlého technologického pokroku se často soustředíme na zavádění nových technologií a zapomínáme na to, že mnoho podniků nadále spoléhá na starší stroje a zařízení, která jsou nezbytná pro […]


ZKUŠENOSTI S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ PROVOZOVATELŮ VTZ DLE Zákona č. 250/2021 Sb. A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ PO VÍCE JAK ½ ROCE OD NABYTÍ ÚČINNOSTI

V následujícím článku bych rád shrnul dosavadní zkušenosti se stavem plnění legislativních povinností vyplývající ze Zákona č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a prováděcích předpisů po uplynutí více jak ½ roku od nabytí účinnosti tohoto Zákona a představil Vám projekt, kterým uvádíme provozovatele VTZ do souladu se zákonnými požadavky. Zákon 250/2021 Sb. […]


PROČ MÍT ZPRACOVÁN ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO BUDOVY A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ?

Každý zaměstnavatel musí dle NV č.101/2005 Sb. v PZ zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních […]


Zavedení systému správy majetku formou CAFM může pomoci při snižování provozních nákladů…

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


WEBINÁŘ na téma Zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s vyhrazeným technickým zařízením…

Ve spolupráci s ČSPÚ – Českou společností pro údržbu a firmou EASY FM s.r.o. jsme uspořádali webinář na téma aktuálních legislativních změn v oblasti technických zařízení. Přináším Vám záznam z tohoto webináře, kde se dozvíte podstatné informace. V případě zájmu o školení, nebo provedení auditu mne můžete kontaktovat přes QR kód uvedený v závěru webináře, […]


🐉PROČ NÁM STÁLE VLÁDNE PAPÍROVÁ HYDRA?

📜Od všeho a ke všemu potřebujeme papír📜… Setkáváme se s tím často povětšinou všichni a je to velmi silný zvyk… Papíry ke vzdělání, papíry od doktora, papíry na úřadech…papíry na hlavu😊 Zarážející je fakt, že taky poměrně moderní firmy stále používají klasické způsoby vedení evidence a komunikace v tak zásadní oblasti, jako je technická správa […]


Matice pro odbornou způsobilost v elektrotechnice NV č.194/2022 Sb.

Měl jsem v tom zmatek, asi máte taky….🤯🤯🤯 Zajímá vás, jaké požadavky musíte splnit od 1.7.2022 na odbornou způsobilost v elekrotechnice při obsluze, nebo další činnosti na elektrickém zařízení? Kdo jaké potřebuje školení a od koho? Mám rád věci jednoduché….udělal jsem proto Matici odborné způsobilosti s porovnáním toho, co bylo platné před 1.7.2022 podle Vyhlášky […]


Plynové zařízení – změny v provozování dle platné legislativy od 1.7.2022

Prováděcí předpis k vyhrazenému plynovému zařízení – Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění V tomto článku se zaměřím na změny a povinnosti provozovatele při provozování plynových VTZ. První změnou, kterou bych chtěl zmínit, je to, že mezi vyhrazené plynové technické zařízení nově patří dle §5 také: h) vypouštění hasebních plynů do skupiny H […]


Elektrické spotřebiče, prodlužky a elektromechanické ruční nářadí nejsou VTZ…ale co s nimi?

Prováděcí předpis k vyhrazenému elektrickému zařízení – Nařízení vlády č.190/2022 Sb. Navážu na předchozí příspěvek o elektrickém vyhrazeném technickém zařízení a rád bych ještě upřesnil a dovysvětlil poměrně zásadní bod a tím jsou elektrické spotřebiče, prodlužky, elektromechanické nářadí atd…které jsou dle nové legislativy vyčleněny z VTZ. Vyhrazená elektrická technická zařízení tedy nejsou: ruční elektromechanické nářadí […]


Poprvé je to prý nejlepší…

V prvním čísle Facility Management Journal CZ & SK, jsem dostal příležitost zveřejnit první článek na téma změny legislativy v #bozp v podobě #zakon250_2021sb, který se velmi úzce prolíná i s oborem #facilitymanagement , protože jednou z klíčových rolí #facility je vytvářet zdravé a bezpečné pracovní a životní prostředí… Celý článek a taky mnoho dalších […]


Změny v legislativě od 1.7.2022 k vyhrazenému elektrickému technickému zařízení

Prováděcí předpis k vyhrazenému elektrickému zařízení – Nařízení vlády č.190/2022 Sb. Prováděcí předpisy k Zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ byly vládou schváleny opravdu za minutu dvanáct a k 30.6. prováděcí předpisy vyšly ve sbírce zákonů pod čísly: Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a […]


Kdy to přijde?

Poslední dobou často čtu různé příspěvky, jak zvládat rychlý růst firmy, jak sehnat lidi atd. Kdo by v takové době pomýšlel na pokles ekonomiky, propouštění, krizi, že ano? V médiích už nějakou dobu prosakují informace, že se vlivem okolností (vysoké ceny energií, válka atd…) blížíme k recesi. Jednou určitě…je to ekonomický cyklus známý už z […]


Dělat věci efektivně, nebo je dělat pro efekt….jaký je v tom rozdíl?

Uvedu dva příklady, které souvisí s vlastnictvím majetku a s tím souvisejících povinností. Příklad č. 1 – Správa majetku pro efekt ❌management a vlastníci firmy se o problematiku BOZP, PO, revize a údržba nezajímají, mají na to přece bezpečáky a revizáky…trestně právní odpovědnosti vyplývající z vlastnictví majetku si nejsou vědomi… ❌vedení nekontroluje vůbec, nebo jen okrajově plnění legislativních […]


JAK SE OCHRÁNIT PŘED LEGISLATIVNÍM „LOCKDOWNem“​?

JAK SE PŘIPRAVIT NA PLATNOST ZÁKONA 250/2021 Sb. A NEOHROZIT FIRMU A PODNIKÁNÍ? Prováděcí předpisy formou Nařízení vlády k zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti v provozem vyhrazených technických zařízení byly v minulém týdnu schváleny a v těchto dnech by měly vyjít ve Sbírce zákonů a účinnosti tohoto zákona od 1.7.2022 již nic […]


Jak může Excel nebo Access sloužit ve #facilitymanagement při správě budov a technického zařízení?

Převážná část vlastníků-provozovatelů budov, majetku a technického zařízení spoléhá při správě dat a informací stále na excel.Opakovaně a velmi často se setkávám s tím, že evidence zařízení je v excelu, harmonogramy údržby jsou v excelu atd. a i když to má leckdo hezky a funkčně nastavené, tak jednotlivé soubory vzájemně nejdou propojit a dotyčný musí […]


ZÁKON 250/2021/Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE V SOUVISLOSTI S PROVOZEM VTZ…

Novela zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů… Od 1. července 2022 vejde v účinnost nový zákon bezpečnosti práce o VTZ který pro provozovatele přináší celou řadu novinek. Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace  Chybějící provozní a průvodní dokumentace k VTZ bude v […]


MATICE ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VTZ

Jste #CEO a Vaše firma provozuje technické zařízení?Patříte do #management a jste odpovědni za provoz?Provozujete technické zařízení z pozice zaměstnance?Vedete k technickému zařízení průvodní a provozní dokumentaci? Pokud ano, byste měli znát, z jakého právního předpisu vyplývá vaše odpovědnost z provozu technického zařízení v souvislosti s BOZP. Dal jsem si tu práci a vyhledal jsem […]


💚MÁM RÁD PARETOVO PRAVIDLO 80/20 A PRAXÍ MÁM POTVRZENO, ŽE OPRAVDU FUNGUJE…

…A PLATÍ TAKÉ V ÚDRŽBĚ A SPRÁVĚ BUDOV A MAJETKU V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI NÁKLADY💰 ✔KDYŽ BUDU VĚNOVAT 80% SVÉHO ČASU OPERATIVĚ, PROTOŽE NA NIC JINÉHO NEMÁM ČAS, TAK OBJEVÍM POTENCIÁL K ÚSPORÁM PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V ROZSAHU JEN CCA 20% ✔KDYŽ ALE ZAVEDU SYSTÉM SPRÁVY MAJETKU A BUDOV, A POMOCÍ #DIGITALIZACE SE ZBAVÍM ZBYTNÉ OPERATIVY […]


⚡SOUVISÍ SPOLU REVIZNÍ ZPRÁVY A POJIŠTĚNÍ MAJETKU🏭?

Obecně poměrně málo známý fakt, ale rizika z nevědomosti jsou opravdu vysoké💸. Nemám-li v pořádku revizní zprávy k vyhrazenému technickému zařízení (součást průvodní a provozní dokumentace) a stane se na mém stroji, zařízení či budově škoda, kterou budu chtít uplatnit na majetkovém pojištění, tak po mně bude chtít likvidátor tuto dokumentaci doložit. Pokud ji nebudu […]


👨‍🔧SPRÁVCE BUDOV NEBO ÚDRŽBÁŘ PŘECE NENÍ „AJŤÁK“🤷‍♂️…

Tuhle větu mi řekl jeden šéf správy budov a majetku ve velké výrobní firmě při konzultaci na téma SW podpory a #digitalizace správy budov a majetku. Dávám mu plně za pravdu, při obrovském množství povinností, které z toho vyplývají, by se ještě měli učit pracovat ve složitém a komplikovaném systému. Při výběru správného pracovního nástroje pro správu […]


🍀UŽ V TOM ZASE LÍTÁME…

Po dlouhém období online schůzek se mi podařilo vyrazit na pár setkání F2F do firem a jsem za to velmi rád. Nic neřekne o fungování firmy z pohledu FM více, než vstup do firmy. Už u recepce se dá zachytit hodně signálů o tom jak se tam přistupuje k #FACILITY managementu, potažmo BOZP a pod… […]


🍀“DESATERO“ PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKOVÝM A KRIZOVÝM SITUACÍM…

Aby mohly budovy, stroje, zařízení správně a spolehlivě fungovat a neohrožovaly obsluhu a okolí je nutné je správně a pravidelně udržovat. Prevence je vždy levnější, než řešení následků. Desatero pro zodpovědného vlastníka je toto: 1. DEFINUJ – definuj stroje a zařízení pro pravidelné revize (údržbu, servis) a se zvýšeným rizikem pro obsluhu nebo okolí2. PLÁNUJ […]


🥵JE STÁLE AKTUÁLNÍ MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY OSOB PŘI VSTUPU DO FIREM, ÚŘADŮ, INSTITUCÍ, ŠKOL ATD?

S chaotickými vládními #COVID opatřeními souvisí to, že firmy neřeší ochranu svého provozu a fungování koncepčně, ale také mnohdy chaoticky. Když máme testovat, tak testujeme…když máme dezinfikovat, tak dezinfikujeme…když máme nosit respirátory, tak je nosíme (obvykle)… Dle mého názoru nebude ani jedno řešení fungovat 100% samostatně, ale je je to o kombinaci vhodných řešení a především o […]


💰28.653.500 Kč…

…takovou částku vybrali inspektoři OIP za porušení právních předpisů v oblasti BOZP a VTZ za rok 2020. Celkově bylo uloženo 609 pokut, čemuž odpovídá průměrná výše pokuty 47.000,-Kč. Celkově bylo Za rok 2020 provedeno 6.147 kontrol za rok 2020 a zjištěno 10.628 nedostatků. Mezi nejčastější příčiny nedostatků patřily: ❗neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a […]


TRÁPÍ VÁS ÚNAVA? S TÍM ÚZCE SOUVISÍ KVALITA VZDUCHU, KTERÝ DÝCHÁTE…

JEDNOU ZE STĚŽEJNÍCH ÚLOH #FACILITY MANAGEMENTU JE ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉHO A #SAFETY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ… S tím úzce souvisí kvalita vzduchu, který dýcháte na pracovišti, ve školách, institucích atd. Jestliže pracujete v prostředí, kde je špatná kvalita vzduchu, tak během pár minut pocítíte: ❗únavu❗útlum duševní i tělesné aktivity❗bolesti hlavy❗podrážděnost, změny nálad❗bolesti kloubů Kvalita vzduchu je mimo jiné závislá na množství záporných […]


💰V MNOHA FIRMÁCH LEŽÍ PENÍZE DOSLOVA NA CHODNÍKU A CESTA K JEJICH NALEZENÍ NENÍ SLOŽITÁ…

Je zvláštní jak opomíjená je v mnoha firmách technická správa budov a majetku. Přitom je to obvykle druhá nejnákladnější položka pro firmu po personálních nákladech a na rozdíl o personálních nákladů se v provozní oblasti dají snižovat náklady takřka „bezbolestně“. I v údržbě platí Paretovo pravidlo:✔Pokud věnuju 80% času operativním věcem, protože mi na nic […]


🎲CHAOS NEBO SYSTÉM?🧩

Oblast technické správy budov a majetku je velmi obsáhlá a nelze ji shrnout do jedné excelové tabulky. Vstupuje do toho mnoho objektů, lidí a procesů a řízením toho všeho se zabývá #FACILITYMANAGEMENT 🏭MAJETKEM jsou veškeré budovy a s tím související TZB, VTZ, výrobní technologie, stroje, zařízení, auta atd. Majetek je aktivum firmy a má mnohdy hodnotu […]


JAK FUNGUJÍ RECEPCE …

📞NĚCO O RECEPČNÍCH VE FIRMÁCH… Je s podivem, že i ve velmi moderních a úspěšných firmách, ve velkých office parcích nenarazím na profi recepci, ale na „klasickou vrátnici“, kde sedí nekompetentní lidi, kteří neznají základní práva a povinnosti, neznají jednotlivé firmy v budově a odkáží mne na „totem“, abych si tam tu firmu našel a […]


🎌A TO JE JEN ZAČÁTEK…🎌

Jaké jsou legislativní požadavky na vlastníky budov a majetku? Vlastnictví majetku zavazuje a na každého takového vlastníka je kladeno velkém množství zákonných požadavků. Vlastník má pak dvě možnosti. Může tyto požadavky: ⛔ A) Nesplnit a vystavit tak okolí i sebe značnému riziku škod na zdraví a majetku…✅ B) Splnit a těmto škodám na zdraví a […]


JE MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY ZAMĚSTNANCŮ PŘI VSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ ZÁSAHEM DO OSOBNÍCH PRÁV?

Dle vyjádření ÚOOÚ ze dne 12.5.2020 jde o osobní údaj zaměstnance jen případě, že je údaj o teplotě uchováván a dále se s ním „pracuje“. Nicméně tělesná teplota není biometrický údaj, jako např. otisk prstu na základě kterého by šlo jednoznačně identifikovat osobu…. Ve smyslu #GDPR lze měření s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat […]


CAFM systém jako nezbytný nástroj pro technickou správu majetku a budov v režimu HOME OFFICE

Uplynulých devět měsíců letošního roku, které přinesly mimo jiné také karanténou vynucené přerušení provozu firem a mnohým vlastníkům majetku a budov tak ukázaly, jak zranitelní z pohledu fungování technické správy majetku a budov jsou a jak převážná část z nich je nepřipravena na podobné situace při zajištění procesů spojených se správou majetku, budov a plnění souvisejících […]


ZAJÍMAJÍ VÁS ÚSPORY V ENERGETICE?

Pak byste měli vědět, že k tomu je určen #Energetickymanagement dle #ISO50001 a základem toho všeho je kvalifikované a přesné měření spotřeby energií ( elektřina, plyn, teplo, pára….) Včera jsem se účastnil kurzu Interní auditor dle ISO 50001 ve firmě QC Group, s.r.o. a děkuji Iva Prokopová, že jsem se mohl účastnit aktivně a přednést svou prezentaci na téma Systém pro správu […]


BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY OSOB NA VSTUPU DO OBJEKTU V KOMBINACI S DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM

V rámci projektu ochrany firem a organizací před COVID a karanténou rozvíjíme novou službu spojenou s bezkontaktním docházkovým systémem. Termokamery a Face scannery k měření teplot osob při vstupu do firemních popř. veřejných prostor zabrání vstupu osob s příznaky a rozezná vstup s rouškou nebo bez ní. Lze kombinovat s bezdotykovým docházkovým systémem na RF ID karty. […]


Záruky a záruční lhůty…

📢Už se vám někdy stalo, že se vám porouchalo nějaké zařízení pár dnů po uplynutí záruční lhůty?😡 Pokud jde o zařízení, či majetek v hodnotě pár tisíc korun, tak to asi nějak oželíte, ale co když jde o investici ve stovkách tisíc, nebo v milionech korun?💰 To pak už jde opravdu do tuhého. Vezměte si […]


Co možná nevíte o fakturách za elektřinu….

Velmi horké téma 🔥, všichni elektřinu potřebujeme, ale povětšinou se o tom odmítáme bavit😡 Ve vyúčtování za elektřinu najdete mnoho řádků, pojmů a cifer, které obvykle „laikovi“ mnoho neřeknou… Faktura za elektřinu při dodávce na hladině NN v sazbě D – domácnost nebo C – firmy skládá ze tří částí: ⛔ Regulované – poplatky za distribuci, […]


Jak se může projevit profesionální deformace o dovolené?

Třeba tak, že i když si chcete dát relax a nepracovat, tak přesto si všímáte věcí, které vás provází v profesním životě….byl jsem před pár dny ubytovaný ve 4⭐ wellness hotelu v Maďarsku a ráno při odchodu z pokoje jsem si na chodbě všiml na prahu dveří ležících papírů u několika pokojů…. Text byl samozřejmě v maďarštině, nicméně […]


Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol? Několik statistických dat: Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000… Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč… Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v […]


POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku? Pak byste měl znát práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? Jako vlastník majetku musíte mít řádně […]


Přinese krize změnu v myšlení managementu a zaměstnanců?

Mám jeden příběh z praxe….V minulém týdnu jsem byl po dlouhé pauze na jednání „face to face“ ve středně velké firmě. S pane jednatelem jsme řešili téma, jak má ve firmě ošetřeny všechny procesy spojené se správou majetku, zákonné povinnosti (BOZP, PO, revize, atd) a jak má vyřešenu trestněprávní odpovědnost managementu a jednatele. Mimo jiné jsme se […]


JAK MŮŽETE ŘÍDIT ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických […]


Jste opravdu připraveni na opětovný rozjezd firem a návrat zaměstnanců do procesu?

Blíží se dlouho očekáváná chvíle, kdy se znovu roztočí kola průmyslu, obchodu a podnikání. Většina majitelů firem a managementu se vcelku logicky zaměří především na to, jak po dvou měsících „klinické smrti“ opět nastartovat business. Tak trochu opomenutou Popelkou v následném období mohou být všechny zákonné povinnosti vlastníka majetku, na které po dobu uzavření firem a […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás