V dynamicky se měnícím světě Správy budov a Facility managementu hraje legislativa klíčovou roli. Zajišťuje, že budovy nejen splňují nejnovější bezpečnostní a environmentální standardy, ale také že jsou efektivně a udržitelně spravovány. Současné změny ve Stavebním zákoně přinášejí nové výzvy i příležitosti. V tomto článku bych se rád zmínil o několika vybraných změnách a  nabízím stručný přehled o tom, jak tyto legislativní změny mohou ovlivnit každodenní práci Správců budov a jak se adaptovat na tyto nové požadavky.

Nový stavební zákon č.283/2021 Sb., který nabyl účinnosti k 1.1.2024 pro tzv. vyhrazené druhy staveb (infrastruktura, dopravní stavby, atd.) a od 1.7.2024 nabyde účinnosti také pro všechny ostatní stavby, přináší s sebou řadu významných změn, jež mají za cíl modernizovat procesy výstavby a zvýšit efektivitu správy budov.

Jednou z podstatných změn, na které se správci budov musí připravit a které se jich výrazně dotknou je povinnost pro vlastníky staveb jiných než pro bydlení, které mají více než 20 parkovacích míst, zajistit v termínu do 1.1.2025 alespoň 1 dobíjecí stanici pro elektromobily. Tato změna odráží rostoucí trend elektromobility a podporuje ekologickou dopravu, což je krok směrem k udržitelnější budoucnosti. Podmínky budou definovány prováděcím právním předpisem. V souvislosti s tímto bych ale chtěl zmínit, že zřízení dobíjecí stanice musí proběhnout celou fází projektové přípravy a zpracování PD, stavebním řízením atd. Nelze opomenout fakt, že bude-li taková dobíjecí stanice zřízena v objektu, nebo u objektu, který dle PBŘ umožňuje přítomnost více než 200 osob, což je téměř každá komerční – retailová a často také administrativní budova, musí tato dokumentace obsahovat také Osvědčení vydané TIČR (Technická inspekce ČR) k provozu vyhrazeného technického zařízení I. Třídy dle Zákona č.250/2021 Sb. a NV č.190/2022 Sb.

Dobíjecí stanice bude mít také zásadní vliv na Požární bezpečnost stavby hlavně v případech půjde-li o tzv. hromadné garáže v administrativních a komerčních budovách a to je další výzva pro správu budov, jak toto legislativně správně vyřešit.

Dále je ve Stavebním zákoně zmíněna povinnost pro vlastníka budovy provádět údržbu stavby, nebo zařízení po celou dobu existence stavby a to bude v praxi znamenat, že tato údržba musí být nejen plánovaná, ale musí být také prokazatelně realizována. Tady se dostáváme k tématu digitalizace a zavedení CAFM systému, ve kterém lze plánovat údržbu a dokumentaci o údržbě v digitální formě vést.

Za důležitou považuji povinnost vlastníka stavby a technického zařízení  ohlásit stavebnímu úřadu závadu na stavbě nebo technickém zařízení, která ohrožuje životy, zdraví osob nebo zvířat. To by v tomto případě také znamenalo, že vyskytne-li se např. na vyhrazeném technickém zařízení dle Zákona č.250/2021 Sb. při pravidelné revizi závada, která brání bezpečnému provozu a ohrožuje životy a zdraví osob, musí se souběžně také ohlásit Stavebnímu úřadu? To ukáže praxe…

Kromě výše zmíněného Stavební zákon zavádí řadu dalších změn, které se týkají digitalizace stavebních povolení, zjednodušení procesů pro malé stavební projekty a posílení role místních stavebních úřadů. Tyto změny mají za cíl zredukovat byrokracii, zrychlit proces schvalování staveb a zároveň zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost stavebních prací. Teprve praxe ukáže, zdali se podaří záměr naplnit.

Pro správce budov a facility managery jsou tyto změny klíčové. Nejenže musí zajistit, aby jimi spravované budovy a zařízení byly v souladu s novými předpisy, ale také musí být na čele inovací a adaptace na nové technologie, jako jsou zmíněné dobíjecí stanice pro elektromobily a digitalizace. To vyžaduje nejen detailní porozumění nové legislativě, ale také proaktivní přístup k plánování a implementaci nových technologií a služeb.

Závěrem, adaptace na legislativní změny by neměla být vnímána pouze jako povinnost, ale jako příležitost k inovaci a zlepšení. Přijímáním změn a využíváním nových technologií a postupů mohou správci budov nejen splnit právní požadavky, ale také zvýšit hodnotu a atraktivitu svých nemovitostí a poskytnout výjimečné služby svým klientům.