Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol?

Několik statistických dat:

  • Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000…
  • Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč…
  • Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v celkové výši 36 840 420 Kč
  • Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 42 857 porušení, přičemž 23 829 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení…
  • Celkem bylo zjištěno 466 porušení zákona o BOZP. Nejčastěji, celkem ve 196 případech, byla zjištěna porušení ustanovení § 4 zákona o BOZP, tj. nedodržení požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, z nichž dvě třetiny (134 zjištěných porušení) se týkaly jejich pravidelné a řádné údržby, kontrol a revizí dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c).

V roce 2020 provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 9 500 kontrol s následujícím zaměřením:

  • kontroly BOZP v odvětví zemědělství a potravinářství, stavebnictví, dopravy a ve zpracovatelském průmyslu, těžby a zpracování dřeva, terciární sféry a kontroly dodržování povinností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
  • kontroly k zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení plynových, tlakových, elektrických a zdvíhacích

Zdroj: http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy

NEJÚČINNĚJŠÍ METODA JAK RIZIKŮM PŘEDCHÁZET JE PREVENCE.

Máte správně nastaven systém evidence zákonných povinností (CAFM systém) vlastníka majetku?

S tím Vám umíme efektivně a rychle pomoci…

Zanechejte svůj kontakt a já se Vám co nejdříve ozvu https://www.egonaprofit.cz/kontakty/