Prováděcí předpis k vyhrazenému plynovému zařízení – Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění

V tomto článku se zaměřím na změny a povinnosti provozovatele při provozování plynových VTZ.

První změnou, kterou bych chtěl zmínit, je to, že mezi vyhrazené plynové technické zařízení nově patří dle §5 také:

h) vypouštění hasebních plynů do skupiny H

Pro provozovatele stabilních hasících systémů (SHZ) tak přibude povinnost nad rámec stávající kontroly provozuschopnosti PBZ dle Vyhlášky 264/2001 Sb. o požární bezpečnosti ještě provedení revizí dle §19 NV 191/2022 Sb. Provozovatel SHZ tak bude muset provádět dvě činnosti, zřejmě nezávisle dvěma odborně způsobilými osobami.

Mezi vyhrazené plynové technické zařízení dle §5 nepatří:

m) rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů

Z tohoto vyplývá, že nově do VTPZ patří také rozvody vzduchu s tlakem vyšším 16 bar.

EVIDENCE A PASPORT PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Provozovatel musí nově zařadit provozované VTPZ do dvou tříd:

Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou:

 a) zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,

 b) zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,

 c) zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,

 d) kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,

 e) kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,

 f) regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,

 g) zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,

h) zařízení pro rozvod technických plynů hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,

i) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,

 j) zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m3 × h-1,

k) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1500 m3 × h-1,

 l) zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,

 m) zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m3,

 n) zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,

 o) zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5000 m3, pro kapalný

 1. ropný plyn v označení LPG vyšším než 20000 m3, 

2. zemní plyn v označení LNG vyšším než 50000 m3.

S tímto rozdělením, jelikož je zcela nové, bude souviset povinnost dříve zmíněné evidence a pasportizace VTPZ, která se týkala také vyhrazených technických elektrických zařízení.

POVINNOSTI MONTÁŽNÍ A REVIZNÍ FIRMY

Povinností montážních a revizních firem ( PO i FO) dle § 9 je, mimo jiné, vést evidenci o jimi provedených zkouškách a revizích. Tuto evidenci jsou povinny uchovávat nejméně po dobu 10 let.

POVINNOSTI PROZOVATELE

V §14 jsou přehledně popsány požadavky na bezpečný provoz VTPZ a co vše musí provozovatel VTPZ splnit: 

 • Jmenování osoby odpovědné za provoz tohoto zařízení, její zaškolení
 • Vypracování místního provozního řádu do 1 měsíce od uvedení do provozu ( neplatí pro plynové rozvody ke spotřebičům a spotřebiče do 50 kW výkonu)
 • Vede průvodní a provozní dokumentaci a evidenci VTPZ
 • Vede provozní deník VTPZ ( neplatí pro kotle o výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen)
 • Zajistí provádění provozních revizí a kontrol vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených tímto nařízením
 • Uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu
 • Uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let; doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu provozu zařízení

TERMÍNY KONTROL A REVIZÍ VTPZ

Podle § 19 je povinnost provozovatele na VTPZ provádět ověření bezpečného provozu kontrolou a provozní revizí.

 • Kontrola se provádí nejméně jedenkrát ročně.
 • Provozní revize se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky.

Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na VTPZ, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.

HARMONOGRAM REVIZÍ A KONTROL

Provozovatel má dle §22 povinnost zpracování harmonogramu revizí a kontrol, který provozovatel vypracovává na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných VTPZ, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol.

DOPORUČENÍ:

 1. Provést evidenci a pasport VTPZ se zařazením do tříd
 2. Kontrola a doplnění průvodní a provozní dokumentace
 3. Jmenování osoby odpovědné za provoz VTPZ
 4. Zpracování harmonogramu kontrol a revizí na 6 let dopředu
 5. Zajistit archivaci provozní dokumentace na 10 let zpětně, nejlépe v elektronické formě

Jsem k dispozici pro realizaci výše uvedeného.