Jak je to s povinností provozovatele VTZ pověřit Osobu odpovědnou za provoz VTZ?

Ve své podstatě nejde o nic až tak revolučního a nového jak by se mohlo zdát. Osobu odpovědnou zmiňuje už NV č.101/2005 Sb. ve které je povinnost zaměstnavatele pověřit osobu opovědnou…

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů je však tato povinnost provozovateli VTZ dána jednoznačně. V samotném zákoně zmínka o Osobě odpovědné sice není, ale ve všech NV k jednotlivým druhům VTZ už ale ano:

NV č.190/2022 Sb. §8 písm.d

Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se rozumí určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje,

NV č.191/2022 Sb. § 15 odst.2

Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení určí provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.

NV č.192/2022 Sb. §8 odst.4

Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením do provozu. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné podle věty první s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

NV č.193/2022 Sb. § 10 odst. 1 písm. a)

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

S tímto pochopitelně vyvstává spoustu otázek…

Jaká je správná forma pověření Osoby odpovědné? Je to jmenování, určení, pověření, zplnomocnění?

Správná forma dle platné legislativy je Písemné pověření osoby odpovědné (písemná, nebo elektronická forma), které je podepsáno statutárním zástupcem provozovatele a podepsáno osobou odpovědnou, že pověření přijímá. Pověření vzniká na základě §166, §430 a 431 Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku…

Další povinností provozovatele je zajistit této odpovědné osobě školení z právních a ostatních předpisů týkájících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

Co to znamená a kdo může tuto osobu proškolit?

Jaká odpovědnost tímto osobě odpovědné vzniká?

Jaké kompetence osoba odpovědná má?

Zbaví se tímto statutární zástupce provozovatele odpovědnosti?

Na tyto a mnohé další otázky Vám můžu odpovědět v rámci sjednané konzultace, nebo školení.

V úvodním obrázku je graf z mé prezentace ke školení Osoby odpovědné za provoz VTZ, ze kterého je patrné jakou odpovědnost a kompetence přebírá…