Prováděcí předpis k vyhrazenému elektrickému zařízení – Nařízení vlády č.190/2022 Sb.

Prováděcí předpisy k Zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ byly vládou schváleny opravdu za minutu dvanáct a k 30.6. prováděcí předpisy vyšly ve sbírce zákonů pod čísly:

 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Účinnosti Zákona 250/2021 Sb od 1.7.2022 už tedy nic nebrání a provozovatelé a odborně způsobilé osoby a mají od 1.7. nové povinnosti.

Dnes se budu zabývat prvním předpisem a tím je NV 190/2022 Sb o elektrických VTZ a popíšu základní změny, které jsou v tomto NV uvedeny.

Co vyhrazeným elektrickým technickým zařízením není:

Vyhrazená elektrická technická zařízení nejsou:

 • ruční elektromechanické nářadí
 • elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti tj. do svorkovnice rozvaděče
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
 • zdravotnické elektrické přístroje 
 • elektrická zařízení strojního zařízení, které je považováno za stanovený výrobek tj. má CE
 • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů

Na nevyhrazeném TZ se neprovádí revize, ty se provádí pouze na vyhrazených TZ. Nicméně kontroly a odborné prohlídky těchto elektrických zařízení musí být prováděny dle dalších právních předpisů a ČSN min 1 x za 12 měsíců.

Zařazení VETZ do tříd – nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace:

 • I. třída (prostory s extrémně vysokou teplotou +55°C, prostory s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření se zvýšeným rizikem, výbušné prostředí, prostředí požáru atd.)
 • II. třída (ostatní)

Provozovatel musí mít k vyhrazenému elektrickému vyhrazenému technickému zařízení zpracován Řád prohlídek, údržby a revizí a v v něm stanovit minimálně toto:

 • jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,
 • pravidelné intervaly provádění úkonů dle výše uvedeného,
 • způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 • lhůty revizí v souladu s Přílohou č. 4 k NV 190/2022 Sb.

Další důležité body jsou tyto:

 • Pověření osoby odpovědné za provoz vyhrazeného technického zařízení
 • Obsah revizní zprávy definuje §10

Pro ověření připravenosti na platnost zákona jsem připravil DOTAZNÍK, který tady sdílím s odkazem a můžete si vyzkoušet jak na tom s plněním povinností jste:

https://forms.office.com/r/xsRPFDfPZR
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__rDc4NxUOTQ0VE1RSjBRRVhTNDJRSVU4VEMyUVI4Qy4u

Pokud byste si chtěli vyzkoušet plnou verzi dotazníku, tak mne kontaktujte a domluvíme se na podrobnostech. Výsledek pak obdržíte v grafické podobě jako na přiloženém obrázku: