V následujícím článku bych rád shrnul dosavadní zkušenosti se stavem plnění legislativních povinností vyplývající ze Zákona č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a prováděcích předpisů po uplynutí více jak ½ roku od nabytí účinnosti tohoto Zákona a představil Vám projekt, kterým uvádíme provozovatele VTZ do souladu se zákonnými požadavky.

Zákon 250/2021 Sb. včetně prováděcích předpisů nabyl účinnosti k 1.7.2022 a nahradil tak přes více jak 50 let starý zákon č. 174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce a další navazující vyhlášky (např. Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, atd.).

Zákon 250/2021Sb. obecně vymezuje tři zásadní oblasti:

 • Základní požadavky a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti zajištění bezpečného provozu VTZ
 • Působnost státní správy při dozoru nad provozem VTZ (MPSV, Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené Okresní inspektoráty inspekce práce, pověřená organizace TIČR)
 • Pravidla pro odbornou způsobilost osob k údržbě, kontrole a revizím VTZ

  Za vyhrazená technická zařízení se považují:

  „Všechna specifická technická zařízení, která mohou svým provozem vyvolávat nebezpečné situace, nebo při nevhodném provozování představují závažné, nebo vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku, nebo životního prostředí“

  Jedná se o tyto čtyři druhy VTZ:

  Elektrická zařízení, Zdvihací zařízení, Plynová zařízení, Tlaková zařízení

  Tato zařízení se nově dle míry nebezpečí, které svým provozem vyvolávají rozdělují do dvou tříd: I. Třída a II. Třída (konkrétní specifikace je uvedena v jednotlivých NV k VTZ)

  Ještě před nabytím účinnosti jsem upozorňoval provozovatele VTZ, že za pro ně klíčové změny považuji především tyto:

  § 20 – Provozovatel nesmí provozovat VTZ ve stavu, které ohrožuje bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu se mimo jiné považuje:

  • Stav kdy u VTZ není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu.
   • Provoz VTZ je v rozporu s průvodní a provozní dokumentací
   • K VTZ schází průvodní a provozní dokumentace (dokumentaci lze nahradit místním provozním předpisem)

  Zásadní rozdíl proti původní legislativě je v tom, že průvodní a provozní dokumentace dosud byla stručně definována pouze v NV č. 378/2001 Sb. Nově a obšírněji tedy tuto povinnost provozovateli VTZ nařizuje Zákon.

  Další důležité změny pro provozovatele jsou:

  • Převezme-li do užívání VTZ od vlastníka např. nájemce, tak ode dne prokázaného převzetí VTZ má za povinnost zajišťovat řádné používání a provoz. Kam patří také výše zmíněné vedení průvodní a provozní dokumentace. Nájemci i pronajímatelé na to budou muset pamatovat a zavčas si smluvně vymezit co bude i nadále provozováno pronajímatelem-vlastníkem a co převezme nájemce.
  • Současně s účinností zákona od 1.7. se mění také ustanovení Zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve kterém se rozšiřuje oprávnění inspektora Inspektorátu práce o možnost odnětí, nebo omezení oprávnění, nebo osvědčení o odborné způsobilosti reviznímu technikovi, pokud inspektor shledá, že tento revizní technik neprovedl řádně revizi ve stanoveném rozsahu.
  • Provozovatel VTZ má za povinnost bezodkladně nahlásit na OIP nehody a havárie vzniklé v souvislosti s provozem VTZ, kde došlo ke ztrátě na životě, nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5.000.000,- Kč
  • Průvodní a provozní dokumentace-přípustná je listinná nebo také elektronická podoba
  • V případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument potvrzen uznávaným elektronickým podpisem

  Již o nabytí účinnosti Zákona č.250/2021 Sb. doporučuji provozovatelům VTZ, aby provozování svých VTZ uvedli do souladu s tímto Zákonem. Jako optimální doporučuji už od počátku účinnosti tohoto Zákona a nadále doporučuji tento postup:

  1. Zpracovat evidenci a pasport VTZ se zatříděním do tříd, skupin a podskupin
  2. Provést audit průvodní a provozní dokumentace ke konkrétním VTZ
  3. Doplnit povinnou dokumentaci Místními provozními předpisy
  4. Pověřit osobu odpovědnou za provoz konkrétních VTZ a zajistit školení těchto osob
  5. Digitalizovat data o VTZ, průvodní a provozní dokumentaci
  6. Nastavit harmonogramy údržby, kontrol a revizí – ideálně opět v digitální podobě
  7. Implementovat data do CAFM (computer-aided FM) a zapracovat jeho používání do směrnic
  8. Proškolit a naučit všechny dotčené zaměstnance CAFM používat

  Za tímto účelem jsme ve spolupráci s partnery, firmou Easy FM a ČSPÚ připravili projekt:

  „Systémová analýza plnění povinností dle platné legislativy v oblasti BOZP a Vyhrazených technických zařízení v souladu se Zákonem č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů s dopadem na trestně právní odpovědnost PO, PFO, statutárních zástupců a zaměstnanců“

  Jehož součástí je:

  • Analýza provozování VTZ v souladu s platnou legislativou v oblasti VTZ Zákon č. 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a prováděcích předpisů s dopadem na vyplývající trestně právní odpovědnost osob
  • Vypracování písemné zprávy z analýzy plnění povinností vyplývající z vedení agendy k Vyhrazeným technickým zařízením s popisem kritických míst, rizik a návrhu opatření k odstranění těchto rizik

  Analýzu u klienta zahajujeme seznámením (školením) s platnou legislativou v BOZP, která se týká VTZ a poté následuje fyzická prohlídka stavu provozu a kontrola používání VTZ v praxi s místním šetřením, jak jsou tyto VTZ používány a zdali při jejich provozování nevznikají kolizní a rizikové situace primárně z pohledu BOZP.

  K následné analýze používáme zpracované checklisty speciálně vytvořené dle této legislativy, ze kterých je pak patrné v jakém souladu/nesouladu jsou VTZ provozovány.  

  Pokračování článku včetně obrázků si můžete otevřít na tomto odkazu: