Novela zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů…

Od 1. července 2022 vejde v účinnost nový zákon bezpečnosti práce o VTZ který pro provozovatele přináší celou řadu novinek.

  • Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace 
  • Chybějící provozní a průvodní dokumentace k VTZ bude v revizní zprávě uvedena jako dokumentační závada bránící bezpečnému provozu zařízení a lze ji nahradit místním provozním předpisem
  • Neprovede-li revizní technik řádně revizi ve stanoveném rozsahu, může přijít o osvědčení revizního technika
  • Provozovatelem VTZ se automaticky stává také nájemce, pokud si v nájemní smlouvě nesjednáte jinak
  • K vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby
  • Odstranění závad z revizí musí být dokladováno a prokazatelně doloženo
  • Nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč
  • Atd….

Kontaktujte mne a najdeme řešení v předstihu.