JAK SE PŘIPRAVIT NA PLATNOST ZÁKONA 250/2021 Sb. A NEOHROZIT FIRMU A PODNIKÁNÍ?

Prováděcí předpisy formou Nařízení vlády k zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti v provozem vyhrazených technických zařízení byly v minulém týdnu schváleny a v těchto dnech by měly vyjít ve Sbírce zákonů a účinnosti tohoto zákona od 1.7.2022 již nic nestojí v cestě….

Dovolím si jen stručnou rekapitulaci zásadních změn v zákoně z pohledu provozovatele:

 • Provozovatel nesmí technické zařízení provozovat bez průvodní a provozní dokumentace, ale lze ji nahradit místním provozním předpisem
 • K vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby, vést provozní deníky atd.
 • Nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč
 • Ověření platnosti osvědčení revizního technika bude možné na veřejně přístupné databází Odborně způsobilých osob na webu pověřené organizace – TIČR
 • Povinnost bezodkladně nahlásit na OIP nehody a havárie vzniklé v souvislosti s provozem VTZ, kde došlo ke ztrátě na životě, nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5.000.000,- Kč

Jak by se tedy provozovatelé VTZ měli na nové legislativní povinnosti připravit?

Doporučil bych tento postup:

 • Zpracovat evidenci a pasport VTZ
 • Provést audit průvodní a provozní dokumentace ke konkrétním VTZ a doplnit, nebo nahradit místním provozním předpisem
 • Pověřit osobu odpovědnou za provoz konkrétních VTZ
 • Digitalizovat data o VTZ, průvodní a provozní dokumentaci
 • Zkontrolovat si platnosti osvědčení revizních techniků a zrevidovat smluvní vztahy
 • Nastavit harmonogramy údržby, kontrol a revizí
 • Zavést systém revizí, kontrol a prohlídek…

Pokud by Vás zajímalo, jak takový vzorový pasport s evidencí VTZ a audit dokumentace vypadá, tak mne kontaktujte a ukázku vzorového pasportu s auditem VTZ Vám zašlu do mailu.

A ještě na závěr:

K podpisu RZ by měl postačit uznávaný, neboli kvalifikovaný elektronický podpis (např. Česká pošta – post signum) dle Zákona Zákon č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce…

Zaslání revizní zprávy datovou schránkou nenahrazuje elektronický podpis.

Datová schránka nahrazuje elektronický podpis na podání činěná vůči orgánům veřejné správy, nikoliv podání soukromoprávní a nenahrazuje ho tam, kde je zapotřebí k dokumentu připojit podpisy více osob, což v případě revizní zprávy tak je, protože převzetí RZ podepisuje provozovatel…