Základní povinností vlastníka majetku je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu.

I když mají některé firmy s ohledem na současnou situaci pozastavenou činnost, tak musí mít splněny všechny legislativní povinnosti v oblasti BOZP, PO a VTZ. Tyto povinnosti jsou definovány právními předpisy, technickými normami (ČSN EN) a týká se to všech vyhrazených technických zařízení (VTZ) elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích. 

Tyto povinné revize a kontroly musí být prováděny odborně způsobilými osobami (OZO) a zpravidla jde o smluvní externí firmy. Nicméně na vlastníkovi majetku je povinnost dodržovat předepsané termíny především z hlediska ochrany zdraví.

Za případné následky neprovedení některé z těchto povinností nese trestněprávní odpovědnost statutární zástupce vlastníka majetku. 

Rád bych tedy připomněl vlastníkům majetku, že odpovědnost statutárního zástupce není zcela přenosná, tj. i když povinnost uloží třetí osobě, stále mají povinnost přiměřeně kontrolovat plnění těchto povinností pověřenou osobou.